بالوشاپ
دانلود و خرید رمان
دانلود رمان جیک pdf از پنلوپه وارد لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جیک pdf از پنلوپه وارد لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پنلوپه وارد مـیباشـد

موضوع رمان: خارجی

خلاصه رمان جیک

جیک پسر تتـویی و پرسینگی شر و بشـدت هاتـه که علارقم اینکه با زنای زیادی مـیخـوابه

به هیچ کدومشون تعهد نداره تا اینکه بخاطر دانشگـاه با یه دختر دیوونه ی از

خـود راضی آتیشی به اسم نینا همخـونه مـیشـه که تمام معادلات شو از شناخت خانما بهم مـیریزه و

جوانه عشق رو تـو دلش مـیکـار اما نینا

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همسایه دوست داشتنی من پنلوپه وارد

قسمت اول رمان جیک

ﺑﺎ دوﯾدن از ﭼﺎﻟﮫ ھﺎی آب اﺧر ﺳر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻼﺳﮭﺎ رﺳﯾدم وﻗﺗﯽ داﺧل ﮐﻼس ﺷدم

ﺷﺑﯾﮫ ﺷﮭر ارواح ﺑود ﭘرﻓﺳور ﺳﺎرﻣﺎرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺗﺣﺎن ﺗﻣوم ﺷده ﺑود و ﻣن ﺣﺗﯽ

ﻧﺗوﻧﺳﺗم ﺑﮭوﻧﮫ ای ﺑرای ﻏﯾﺑﺗم ﺑﯾﺎرم «ﮔﺎﯾﯾدﻣت» ﺑرﮔﺷﺗم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﻓﺗﯾم ﺑﺎرون ﺑﺷدت ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد

ھوﻟﯽ ﺑﺎز داﺷت رﯾز رﯾز ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ﺷروع ﺑﮫ ﺳﮑﺳﮑﮫ ھم ﮐرد «ﺑﺎز داری

ﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﯾﺧﻧدی ھﺎن؟»ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ رو ﯾﮑم از ﺻورﺗش ﮐﻧﺎر زدم ﺑﮫ ھوﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﮐردم

ﮐﮫ دﯾدم ﺑﮫ روﺑروش ﺧﯾره ﺷده و ﺑﮫ دﺧﺗری ﮐﮫ زﯾر ﺑﺎرون ﻣﯽ رﻗﺻﯾد و ﻣﯽ ﭼرﺧﯾد

ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دورو ﺑرﻣون ﺑود دﻧﺑﺎل ﺳرﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﮔﺷت دﺧﺗر ﺑﮫ آﺳﻣون

ﺧﯾره ﺷده ﺑود اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻗطره ھﺎی ﺑﺎرون ﺧﯾﺳش ﮐﻧﮫ و ازھر ﻟﺣظﮫ اش ﻟذت ﺑﺑره

ﺣﺗﯽ ﺑراش ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ داره ﺑﮭش ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﮫ ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ

ﺑﮭت و ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻧﮕﺎھش ﮐردم ﺑﮫ ﺳﻣﺗش رﻓﺗم ھرﭼﯽ ﺑﮭش ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯾﺷدﯾم ھوﻟﯽ

ھﯾﺟﺎن زده ﺗر ﻣﯽ ﺷد دﺳت ھﺎ و ﭘﺎھﺎش رو ﺗو ﮐرﯾرش ﺗﮑون ﻣﯾداد اون اﺣﺗﻣﺎﻻ اھل

ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺑود و ھم ﺳن ﻣن ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳﯾد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎﯾد ھﻔده ﯾﺎ ھﺟده ﺳﺎﻟش

ﺑﺎﺷﮫ ﯾﮫ داﻣن ﺑﻠﻧدو ﺳﺑﮏ ﭘوﺷﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھرﺑﺎر ﭼرﺧﯾدﻧش…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • بنیامین
موضوعات
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " بالوشاپ " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.