برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دل سیر pdf از دلافروز با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دلافروز مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان

زنی در آستانه سی سالگی جدا از همسر و فرزندانش روزگـار سختی مـی گذراند .مردي از دیار
گذشتـه دست کمک به سمت او دراز مـی کند
صبح شـد//
آفتاب آمد
چاي را خـوردیم
روي سبزه زارِ مـیز
ساعت نُه ابر آمد
نرده ها تر شـد//
لحظه هاي کوچک من زیر لادن ها نهان بودند
یک عروسک پشت باران بود
ابرها رفتند
یک هواي صاف
یک گنجشک//
یک پرواز در گشودم
.قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من
آب را با آسمان خـوردم
لحظه هاي کوچک من خـواب هاي نقره مـی دیـدند//

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

بنیامین